تصویر پایین

کنترل صنعت ژرمن

ارائه تجهیزات ، انجام پروژه و برنامه نویسی و پشتیبانی